BEZCELNÍ – Objednávky jsou osvobozeny od cla a budou doručeny přímo k vašim dveřím!
Natural Lashes

Pravidla a podmínky

Všeobecné prodejní podmínky se budou vztahovat na veškerý prodej zboží a služeb agenturou Creative Media Agency prostřednictvím virtuálního obchodu naturallashes.cz kupujícímu a lze je změnit pouze s výslovným písemným souhlasem obou stran.

V tomto dokumentu budou následující pojmy znamenat:

Smluvní dokumenty

Odesláním elektronické nebo telefonické objednávky na web naturallashes.cz kupující souhlasí s formou komunikace (telefon nebo e-mail), prostřednictvím které prodávající provádí své operace. Objednávka bude složena z následujících dokumentů v pořadí podle důležitosti:

Pokud prodejce potvrdí objednávku, znamená to úplné přijetí podmínek objednávky. Přijetí objednávky prodávajícím se považuje za dokončené, pokud existuje ústní (telefonické) nebo elektronické (e-mailové) potvrzení ze strany prodávajícího kupujícímu, aniž by se od něj vyžadovalo potvrzení přijetí. Prodávající nepovažuje nepotvrzenou objednávku za hodnotu smlouvy.

Doba platnosti

Tato smlouva vstupuje v platnost vystavením faktury prodávajícím. Informace o vystavení faktury jsou poskytovány telefonicky nebo elektronicky (e-mail). Všeobecné obchodní podmínky prodeje budou tvořit základ takto uzavřené smlouvy a navíc bude záručním listem vystaveným prodávajícím nebo jeho dodavatelem.

Rozšíření povinností prodávajícího

Prodávající využije své odborné a technické znalosti k dosažení výsledku uvedeného v objednávce a dodá zboží a služby, které splňují požadavky, potřeby a specifikace kupujícího.

Informace prezentované na stránkách prodejce jsou informativní a jsou prodávajícím zdokumentovány nebo upraveny podle prezentačních listů / stránek výrobce. Z důvodu prostoru a konzistence informační struktury mohou být popisy produktů také neúplné, ale prodejce se snaží poskytnout ty nejrelevantnější informace podle informací získaných od výrobců, aby byl produkt používán v parametrech, pro které byl zakoupen .

Komunikaci s obchodem lze provádět prostřednictvím adres uvedených v sekci kontaktů.

Postoupení a subdodávky

Prodávající může na základě informací kupujícího bez souhlasu kupujícího postoupit a / nebo uzavřít subdodavatelskou smlouvu na služby spojené s plněním objednávky třetí stranou. Prodávající vždy odpovídá kupujícímu za veškeré smluvní závazky.

Práva duševního a průmyslového vlastnictví

Kupující chápe právo na duševní vlastnictví a neposkytne žádné třetí straně ani nezveřejní žádné informace získané od prodávajícího. Názvy webů a také grafické značky jsou registrovanými ochrannými známkami agentury Creative Media Agency a nelze je převzít, zkopírovat nebo použít bez písemného souhlasu vlastníka.

Soukromí - reklama

Všechny plány, dokumenty a informace jakéhokoli druhu poskytnuté kupujícím prodávajícímu, mimo jiné včetně objednávky, zůstanou majetkem prodávajícího. Mohou být použity pouze k plnění smlouvy. Kupující v souvislosti s objednávkou neprovede žádné veřejné prohlášení, propagaci, tiskovou zprávu ani jinou formu sdělování třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

Fakturace a platby

Cena, způsob platby a platební podmínky jsou uvedeny v objednávce. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu za dodané zboží a služby, přičemž povinností kupujícího je poskytnout veškeré informace nezbytné k vystavení faktury v souladu s platnými právními předpisy.

Rizika a odpovědnost

Dodání - prodávající se zavazuje přepravit zboží a služby kurýrem kupujícímu nebo je osobně doručit do sídla společnosti.

Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, prodávající se zříká rizik a odpovědností spojených se zbožím a službami při předání domácí kurýrní společností, se kterou prodávající spolupracuje s kupujícím nebo jím určeným zástupcem kupujícího nebo přímo kupující. nebo určený zástupce kupujícího. Prodejce zajistí řádné zabalení zboží a služeb a zajistí přenos doprovodných dokumentů na trvanlivém nosiči (tištěném nebo e-mailovém). Prodávající dodá zboží a služby na rumunské území.

Přijetí a právo na odstoupení

Přijetí bude provedeno, když zboží a služby splňují technické vlastnosti uvedené v objednávce. Pokud kupující zjistí, že dodané produkty nebo poskytované služby neodpovídají technickým specifikacím, prodávající vyhoví produktům a službám v maximální době rovnající se době provedení objednávky, aniž by kupujícímu účtoval jakékoli náklady spojené s těmito operacemi. Prodejce bude rovněž dodržovat ustanovení GEO 34/2014 a bude uplatňovat politiku vrácení zboží. Prodávající má právo, když se domnívá, že jednání kupujícího bylo škodlivé, požadovat od kupujícího náhradu škody podle zákona.

Přebytečné zboží

Veškeré zboží dodané nad množství uvedené v objednávce může být kupujícím odmítnuto do 7 kalendářních dnů od dodání.

ZÁRUKY

Kromě jakýchkoli dalších záruk poskytovaných příslušnými zákony a podrobně popsaných v záručním listu vystaveném prodejcem nebo dodavatelem prodejce zaručují kupujícímu jakoukoli neshodu, která může ovlivnit celé zboží nebo služby nebo jejich část, s výjimkou běžných opotřebení po dobu 24 měsíců od data vystavení prodejní faktury. Výjimkou jsou spotřební materiál, na který se nevztahuje záruka.

Převod vlastnictví

Vlastnictví zboží a služeb bude kupujícím převedeno v okamžiku platby na místo uvedené v objednávce (tj. Dodávka - podpis potvrzení o přepravním dokladu poskytnutém kurýrem nebo podpis potvrzení na daňové faktuře za provedené dodávky) zaměstnanci prodávajícího).

V případě doručení kurýrem není prodávající oprávněno umožnit kupujícímu otevřít balíčky před podpisem dodávky, ale až po podpisu dodávky a zaplacení jejich možné hodnoty. Prodejce nemůže nést odpovědnost za obsah přepravovaných balíků, pokud neexistuje kupující a zástupce kurýra, který dodávku uskutečnil, dokument.

Dodržování zákonů a norem

Prodávající je povinen dodržovat všechny zákony, předpisy a nařízení vztahující se na jeho smluvní plnění, mimo jiné včetně výroby, montáže, manipulace, přepravy, skladování, balení nebo dodání zboží a služeb a vztahujících se na zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

Odpovědnost

Prodávající nemůže nést odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které kupujícímu nebo jakékoli třetí osobě mohou vzniknout v důsledku splnění některé z jeho povinností vyplývajících z objednávky a za škody vzniklé v důsledku použití zboží a služeb po dodání a v zejména pro ztrátu produktů.

Akce platí do vyprodání zásob.

Prodávající nese odpovědnost, pokud jeho subdodavatelé a / nebo partneři jakéhokoli druhu podílející se na realizaci objednávky neplní žádnou ze smluvních povinností.

Směšná cena nebo špatné funkce

Prodejce vynakládá veškeré úsilí, aby poskytl přesné informace o ceně a vlastnostech produktů. Některé ceny a / nebo funkce mohou být nesprávné. V případě registrace objednávky se směšnou cenou má prodávající právo zrušit objednávku kupujícího. V případě registrace objednávky produktu s chybnými charakteristikami vyvine prodejce veškeré úsilí, aby dodal kupujícímu produkt s charakteristikami co nejblíže charakteristikám prezentovaným na webu v době zadání objednávky. Pokud kupující nesouhlasí s návrhy prodávajícího, má prodávající právo zrušit objednávku kupujícího.

Porušení, ukončení

Pokud prodávající nesplní své povinnosti, a to i během záruční doby, kupující o tomto selhání prodávajícího informuje. Akční plán bude mezi stranami ověřen do 3 dnů od oznámení. Kupující může zrušit objednávku e-mailem před jejím doručením. V opačném případě bude objednávka vrácena.

Hlavní síla

Žádná ze stran nebude odpovědná za neplnění svých smluvních povinností, pokud je toto neplnění způsobeno událostí vyšší moci. Vyšší moc je nepředvídatelná událost, mimo kontrolu stran a které nelze zabránit.

Rozhodné právo - jurisdikce

Tato smlouva podléhá rumunskému právu. Veškeré spory vyplývající z výkladu a provádění této smlouvy budou urovnány smírně, a pokud nedojde k dohodě tímto způsobem, budou v prostorách prodávajícího svolány příslušné soudy.

Různá ustanovení

Pokud je jedno nebo více ustanovení v rozporu s příslušným právním požadavkem, uvedená ustanovení se nepoužijí a strany budou spolupracovat na dohodě o nových ustanoveních, která respektují smysl původních ustanovení. Strany smlouvy budou považovány za nezávislé dodavatele a žádné ze stran nebude poskytnuto právo ani oprávnění převzít nebo vytvořit jakýkoli závazek jménem druhé strany nebo na úkor druhé strany. Podmínky této dohody nahrazují jakékoli předchozí písemné nebo ústní dohody mezi stranami týkajícími se předmětu této smlouvy a mohou být změněny nebo změněny pouze písemnou dohodou podepsanou oběma stranami.


Způsoby objednávání

Objednávka na místě

Používání webu Creative Media Agency vyžaduje povolení cookies ve vašem prohlížeči.

Vyberte požadovaný produkt nebo produkty a stiskněte tlačítko „Přidat do košíku“. Produkt skončí v nákupním košíku. Chcete-li zobrazit vybrané produkty, klikněte na odkaz Nákupní košík dostupný v nabídce webu. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Dodání a fakturace“. Chcete-li odeslat objednávku, musíte nám poskytnout fakturační údaje nezbytné k dokončení objednávky.

Objednávejte telefonicky nebo SMS

Pro telefonickou objednávku můžete zavolat nebo poslat SMS na kterékoli z telefonních jmen dostupných v sekci Kontakt

Objednávka je zaregistrována na základě požadovaných kódů produktu. Kód produktu, který se skládá výhradně z číslic, najdete pod názvem produktu.


Úprava objednávky

Produkty můžete v objednávce změnit nebo přidat, změnit fakturační nebo dodací termíny. Stačí nás kontaktovat a změny budou provedeny během pracovní doby.

V případě zrušení objednávky zaplacené online kartou je platebnímu procesoru automaticky zaslán e-mail o zrušení platby a peníze dorazí na váš účet přibližně za 3 pracovní dny.

v případě zrušení objednávky zaplacené platebním příkazem můžete požádat o vrácení částky na vašem účtu (také bankovním převodem) nebo je můžete použít pro budoucí objednávku.


Termíny dodání

Dostupnost produktu

Skladem - Produkt je na skladě agenturou Creative Media Agency a lze jej zakoupit a doručit přibližně za 48 hodin. Rezervace na skladě se provádí po odeslání objednávky.

Omezené zásoby - Produkt je skladem Creative Media Agency, ale jsou k dispozici v méně než 3 kusech. Produkt lze zakoupit a doručit přibližně za 48 hodin.

Na objednávku - Produkt není k dispozici na skladě agentury Creative Media Agency a kontaktujte nás, abychom zjistili dostupnost nebo dodací lhůtu tohoto produktu. Průměrná doba dodání je 7 kalendářních dnů.

Není na skladě - produkt není k dispozici na skladě agentury Creative Media Agency a kontaktujte nás, abychom zjistili dostupnost nebo dodací lhůtu tohoto produktu.

Dodání objednávek

Objednávky jsou doručovány okamžitě, pokud jsou všechny produkty skladem Creative Media Agency.

Dodání probíhá expresním kurýrem a objednávka dorazí na místo určení za 1-2 pracovní dny.

Objednávky zaplacené platebním příkazem jsou doručovány až po připsání částky na účet Creative Media Agency.


Reklamační řád

Vzdejte se nákupu

Produkty zakoupené na dálku lze vrátit podle GEO 34/2014. Spotřebitel má právo písemně oznámit obchodníkovi, že se vzdá nákupu, a to bez sankcí a bez uvedení důvodu, do 14 dnů od převzetí produktu. Vrácení produktů bude provedeno na náklady zákazníka, do 14 dnů od ukončení smlouvy. Doporučuje se používat stejnou přepravní službu, která se používá k příjmu produktů.

Agentura Creative Media Agency vrátí hodnotu objednávky co nejdříve po obdržení vráceného produktu. Vrácená částka nezahrnuje náklady na dopravu.

Vrácení zboží

O vrácení produktů můžete požádat v následujících případech:

Náklady na vrácení za výše uvedené situace - nikoli v případě vzdání se nákupu - nese náš obchod.

Výrobky musí být vráceny ve stavu, v jakém byly převzaty, v původním obalu a doprovázeny veškerým originálním příslušenstvím a dokumenty. Zhoršení produktů nebo jejich uvedení do stavu, který znemožňuje jejich další prodej, vede k odmítnutí vrácení. Jakákoli změna stavu výrobků nebo poškození jejich původního obalu, které znemožní prodej výrobku, automaticky vede k uplatnění postupu vrácení zboží podléhajícího správním poplatkům, aby se výrobky vrátily do stavu, v jakém byly dodány; daně se pohybují mezi 0 a 50% původní hodnoty produktu. Výše správního poplatku bude zákazníkovi sdělena po obdržení poškozených / upravených produktů.


Záruční podmínky

Záruka na produkty, ke kterým není přiložen záruční list vydaný výrobcem / dovozcem, je řešena agenturou Creative Media Agency výměnou nebo obrácením vadného produktu.

Za platbu za zaslané produkty (zpáteční cesta) za účelem vyřešení záruky odpovídá agentura Creative Media Agency. Zásilka bude provedena prostřednictvím kurýra a vypořádání záruky bude provedeno maximálně do 15 kalendářních dnů.

Záruční podmínky jsou v souladu s nařízením vlády 21/1992, zákonem 449/2003 a nařízením vlády 174/2008.

Při žádosti o záruku je nutné vadný výrobek předložit s neporušenými identifikačními prvky (sériové číslo nebo obal), spolu s příslušným příslušenstvím a kopiemi daňové faktury a záručního listu. Pokud produkty těmito dokumenty nebudou doprovázeny, mohou být produkty vráceny žadateli / odesílateli bez vyřešení záruky.

Výrobky s fyzickými vadami, jako jsou: rány, praskliny, střepy, spálené nebo prasklé součásti / součásti atd., Poškozené, odstraněné nebo upravené záruční štítky nebo těsnění, výrobky používané v nevhodných podmínkách (nesprávné napájecí napětí, vystavení velkým teplotním změnám a tlak, mechanické otřesy, nesprávná manipulace, používání výrobků v podmínkách vlhkosti, prachu, škodlivých látek nebo působení chemických látek atd.), nesprávné nastavení a instalace, vadné zdroje, neuzemněné zásuvky, pronikání kapalin, kovů nebo jiných látek uvnitř zařízení, mechanické nebo plastové zásahy do výrobků, připojení nebo odpojení určitých součástí během provozu zařízení atd. stejně jako produkty, pro které byly instalační programy použity nesprávně, nebo byly použity jiné ovladače nebo programy než ty původní. Instalace nebo uvedení do provozu neoprávněnými osobami zruší platnost záruky.

Záruka na výrobky doprovázená záručním listem vydaným výrobcem / dovozcem se vyplácí ve zmíněných střediscích a za podmínek uvedených v tomto dokumentu. Pro poskytnutí záruky je nutné uschovat původní záruční list.

Technické oddělení agentury Creative Media Agency lze kontaktovat písemně nebo telefonicky na adresách a telefonních číslech uvedených na kontaktní stránce.

Záruční doba je od okamžiku dodání produktů, podle data uvedeného v daňové faktuře.

Pokud je žádost o záruku neoprávněná (funkční produkt), zaplatí žadatel zpáteční přepravní poplatky za produkty a veškeré diagnostické náklady (stanovené servisní jednotkou).

Servisní operace prováděné během záruční doby budou uvedeny na samostatných dokumentech. Tyto dokumenty se stávají nedílnou součástí záručního listu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byly produkty v provozu.

Výrobky, které opustily záruční dobu, nebo produkty, které nespadají do rámce všeobecných podmínek pro poskytnutí záruky, nespadají do rozsahu 15 dnů od vypořádání, přičemž tato doba je minimálně 30 dní od data uvedení do provozu .

Výrobky, které nebyly vyzvednuty z servisní jednotky do 60 dnů od ukončení provozu, budou prohlášeny za opuštěné a předány sběrným střediskům.