BEZCELNÍ – Objednávky jsou osvobozeny od cla a budou doručeny přímo k vašim dveřím!
Natural Lashes

Zásady ochrany osobních údajů

CREATIVE MEDIA AGENCY SRL je registrována v registru zpracování osobních údajů pod č. 9876.

Zajištění práva na ochranu osobních údajů považujeme za zásadní závazek, proto vynaložíme veškeré potřebné zdroje a úsilí, abychom zpracovávali vaše údaje plně v souladu s nařízením (EU) 2016/679 („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „ GDPR"), jakož i s jinými platnými právními předpisy. Protože jedním ze základních principů tohoto právního rámce je transparentnost, připravili jsme tento dokument, abychom vás informovali o tom, jak shromažďujeme, používáme, přenášíme a chráníme vaše osobní údaje, když s námi komunikujete v souvislosti s našimi produkty a službami, včetně naše webové stránky nebo aplikace dostupné na vašem mobilním telefonu.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně aktualizovat a doplňovat tak, aby odrážely jakékoli změny ve způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, nebo jakékoli změny právních požadavků. V případě jakékoli takové změny zobrazíme upravenou verzi Zásad ochrany osobních údajů na našich webových stránkách, proto prosím pravidelně kontrolujte obsah těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Natural Lashes je obchodní název společnosti CREATIVE MEDIA AGENCY SRL, právnické osoby rumunské národnosti, se sídlem v Șos. Olteniței, ne. 232, bl. 23, sc. A, byt 21, sektor 4, Bukurešť, Rumunsko, s číslem objednávky v obchodním rejstříku J40/18578/2006, jedinečným daňovým registračním kódem RO17829349 (dále jen „Natural Lashes“ nebo „my“). Pro účely právních předpisů o ochraně osobních údajů jsme správcem při zpracování vašich osobních údajů.

Protože jsme vždy otevřeni vašim názorům a abychom vám mohli poskytnout jakékoli další informace, které byste mohli potřebovat ohledně zpracování vašich údajů, doporučujeme vám kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Natural Lashes na e-mailové adrese contact@naturallashes.cz nebo poštou nebo kurýrem na adresu Șos. Olteniței, ne. 232, bl. 23, sc. A, ap. 21, Sector 4, Bukurešť -- se zmínkou: k rukám pověřence pro ochranu údajů Natural Lashes.

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Obecně shromažďujeme vaše osobní údaje přímo od vás, takže máte kontrolu nad typem informací, které nám poskytujete. Dostáváme od vás například tyto informace:

Můžeme také shromažďovat, ukládat a dále zpracovávat určité informace o vašem chování při návštěvě našich webových stránek za účelem personalizace vašeho online zážitku a poskytování nabídek přizpůsobených vašemu profilu.

Neshromažďujeme ani jinak nezpracováváme citlivé údaje, zařazené obecným nařízením o ochraně osobních údajů do zvláštních kategorií osobních údajů. Rovněž si nepřejeme shromažďovat nebo zpracovávat údaje nezletilých mladších 16 let.

Jaké jsou účely a důvody zpracování?

Vaše osobní údaje použijeme pro následující účely:

1. Poskytování služeb Natural Lashes ve váš prospěch. Tento obecný účel může podle potřeby zahrnovat následující:

Zpracování vašich údajů pro tyto účely je ve většině případů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Natural Lashes a vámi. Určitá zpracování zahrnutá pro tyto účely také vyžadují platné zákony, včetně daňových a účetních zákonů.

2. Zlepšovat naše služby. Vždy vám chceme poskytnout ten nejlepší zážitek z nakupování. Za tímto účelem můžeme shromažďovat a používat určité informace související s vaším nákupním chováním, můžeme vás pozvat k vyplnění průzkumů spokojenosti po dokončení objednávky nebo můžeme přímo nebo s pomocí partnerů provádět studie a průzkumy trhu. Tyto činnosti zakládáme na našem oprávněném zájmu provozovat obchodní činnost, přičemž vždy dbáme na to, aby nebyla dotčena Vaše základní práva a svobody.

3. Pro marketingové účely. Chceme vás informovat o nejlepších nabídkách produktů, o které máte zájem. V tomto ohledu vám můžeme prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů, obecných a tematických zpravodajů zasílat informace týkající se produktů podobných nebo doplňkových k těm, které jste zakoupili nebo ukázali. zájem o nákup, jakož i další podobná obchodní sdělení a na našich stránkách můžeme zobrazovat personalizovaná doporučení. Abychom vám mohli poskytnout informace, které vás zajímají, můžeme použít určité údaje týkající se vašeho nákupního chování (například: prohlížené a/nebo zakoupené produkty) k vytvoření vašeho profilu. Vždy dbáme na to, aby toto zpracování bylo prováděno s respektem k vašim právům a svobodám a aby rozhodnutí přijatá na jejich základě neměla pro vás právní účinky a obdobně se vás v podstatné míře nedotýkala.

Svůj souhlas můžete kdykoli změnit a svůj souhlas odvolat:

V určitých situacích můžeme naše marketingové aktivity založit na našem oprávněném zájmu propagovat a rozvíjet naše podnikání. V jakékoli situaci, kdy údaje o vás používáme pro svůj oprávněný zájem, pečujeme a přijímáme veškerá nezbytná opatření k tomu, aby nebyla dotčena vaše základní práva a svobody. Můžete nás však kdykoli výše popsanými prostředky požádat o zastavení zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely a my vaší žádosti co nejdříve vyhovíme.

4. Hájit naše oprávněné zájmy. Mohou nastat situace, kdy budeme používat nebo sdílet informace k ochraně našich práv a podnikání. Mohou zahrnovat:

Obecným základem pro tyto typy zpracování je náš oprávněný zájem na obhajobě naší obchodní činnosti, přičemž zajišťujeme, aby všechna opatření, která přijmeme, zaručovala rovnováhu mezi našimi zájmy a vašimi základními právy a svobodami. V určitých případech také zakládáme naše zpracování na zákonných ustanoveních, jako je povinnost zajistit ochranu majetku a cenností, kterou v této věci stanoví platná legislativa.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Obecným pravidlem je, že vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete zákazníkem Natural Lashes. Kdykoli nás můžete požádat o vymazání určitých informací a my těmto žádostem vyhovíme s výhradou uchování určitých informací, pokud to vyžadují platné zákony nebo naše oprávněné zájmy. Obecným pravidlem je uchování informací souvisejících s realizovanými objednávkami po dobu 10 let od okamžiku dokončení objednávky. Podobně jako v předchozí situaci si můžeme po uplynutí této doby ponechat určité údaje v souladu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy.

Zásady používání souborů cookie

Cookie je malý soubor skládající se z písmen a číslic, který bude uložen v počítači uživatele, mobilním telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, ze kterého je přístup k internetu. Soubor cookie se instaluje na základě požadavku serveru do prohlížeče a je zcela pasivní. Neobsahuje žádný software, viry ani spyware a nemá přístup k informacím na počítači, mobilním telefonu nebo tabletu uživatele.

Tyto soubory umožňují rozpoznat terminál uživatele a prezentovat obsah relevantním způsobem přizpůsobeným preferencím uživatele. Soubory cookie poskytují uživatelům příjemný zážitek z prohlížení a podporují naši snahu poskytovat uživatelům pohodlné služby. Používají se také při přípravě anonymních agregovaných statistik, které nám pomáhají porozumět tomu, jaký prospěch má uživatel z našich stránek, což nám umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah, s výjimkou osobní identifikace uživatele.

Jaké soubory cookie používáme?

Používáme dva typy souborů cookie: trvalé a na relaci. Posledně jmenované jsou dočasné soubory, které zůstávají v terminálu uživatele, dokud relace neskončí nebo neuzavře aplikace nebo prohlížeč. Pevné soubory zůstávají v počítači, mobilním telefonu nebo tabletu uživatele po dobu v rámci parametrů cookies nebo do doby, než jsou ručně uživatelem smazány.

Jak naše stránka používá soubory cookie?

Návštěva webu Natural Lashes může umístit následující typy souborů cookie:

Nezbytně nutné soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webu. Tyto soubory cookie nevyžadují váš předchozí souhlas ke stažení do vašeho zařízení. Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby tyto soubory cookie blokoval, ale v tomto případě nebudou některé části našich webových stránek fungovat správně (například: nákupní košík).

Soubory cookie nastavené uživatelem Natural Lashes:

Soubory cookie nastavené třetími stranami:

Komu vaše osobní údaje posíláme?

Podle potřeby můžeme předávat nebo poskytovat přístup k některým vašim osobním údajům následujícím kategoriím příjemců:

Máme-li zákonnou povinnost nebo je-li to nezbytné pro obhajobu oprávněného zájmu, můžeme některé osobní údaje zpřístupnit také orgánům veřejné moci. Zajišťujeme, aby byl přístup třetích osob k vašim údajům podle soukromého práva prováděn v souladu se zákonnými ustanoveními o ochraně údajů a důvěrnosti informací na základě smluv uzavřených s nimi.

Do jakých zemí předáváme vaše osobní údaje?

V současné době uchováváme a zpracováváme vaše osobní údaje na území Rumunska, Rakouska a Finska. Čas od času však můžeme přenést určité vaše osobní údaje subjektům nacházejícím se mimo tyto země. Tyto subjekty se mohou nacházet v Evropské unii nebo mimo Unii, včetně zemí, které Evropská komise neuznala jako země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů.

Vždy podnikneme kroky, abychom zajistili, že s jakýmkoli mezinárodním přenosem osobních údajů bude nakládáno opatrně, abychom chránili vaše práva a zájmy. Převody na poskytovatele služeb a další třetí strany budou vždy chráněny smluvními závazky a případně dalšími zárukami, jako jsou standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí nebo certifikační systémy, jako je štít na ochranu osobních údajů na ochranu osobních údajů přenášených v rámci EU do Spojených států amerických.

Můžete nás kdykoli kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů, abyste se dozvěděli více o zemích, do kterých předáváme vaše údaje, a o zárukách, které jsme v souvislosti s těmito přenosy zavedli.

Jak chráníme bezpečnost vašich osobních údajů?

Zavázali jsme se zajistit bezpečnost osobních údajů zavedením vhodných technických a organizačních opatření v souladu s průmyslovými standardy. Vaše osobní údaje uchováváme na zabezpečených serverech a zajišťujeme redundanci úložiště. K provádění plateb využíváme služeb platebního procesoru Stripe. Veškeré platební údaje jsou šifrovány pomocí technologie SSL.

I přes přijatá opatření k ochraně vašich osobních údajů upozorňujeme na skutečnost, že přenos informací po internetu obecně nebo prostřednictvím jiných veřejných sítí není zcela bezpečný a existuje riziko, že údaje mohou být viděny a použity neoprávněnými třetími stranami. Nemůžeme být zodpovědní za taková zranitelnost systémů, které nejsou pod naší kontrolou.

Jaká práva máte?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů uznává řadu práv ve vztahu k vašim osobním údajům. Můžete požadovat přístup ke svým údajům, opravu případných chyb v našich souborech a/nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Můžete také uplatnit své právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu nebo se obrátit na soud. V případě potřeby můžete také využít práva požadovat výmaz vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování vašich údajů a práva na přenositelnost údajů.

Pro uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, vezměte prosím na vědomí následující body:

Pokrytá práva a jejich popis

Přístup | Můžete se nás zeptat:

Náprava | Můžete nás požádat o opravu nebo doplnění vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů. Můžeme se pokusit ověřit správnost údajů před jejich opravou.

Smazat data | Můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, ale pouze pokud:

Nejsme povinni vyhovět vaší žádosti o výmaz osobních údajů, pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné:

Existují určité další okolnosti, za kterých nejsme povinni vyhovět vaší žádosti o vymazání údajů, ačkoli tyto dvě jsou nejpravděpodobnějšími okolnostmi, za kterých můžeme vaši žádost odmítnout.

Omezení zpracování údajů | Můžete nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, ale pouze pokud:

Vaše osobní údaje můžeme nadále používat po žádosti o omezení, pokud:

Přenositelnost dat | Můžete nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o jejich přímé přenesení k jinému správci údajů, vždy však pouze v případě, že je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo uzavření nebo plnění smlouvy s vámi; a zpracování se provádí automatizovanými prostředky.

Opozice | Z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, pokud se domníváte, že vaše základní práva a svobody převažují nad tímto zájmem. Proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu můžete také kdykoli vznést námitku, a to bez uvedení důvodu, v takovém případě toto zpracování co nejdříve zastavíme.

Automatizované rozhodování | Můžete požádat, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování, ale pouze v případě, že toto rozhodnutí pro vás má právní účinky nebo se vás jinak podobným a významným způsobem dotýká. Toto právo se neuplatní, pokud je rozhodnutí dosažené prostřednictvím automatizovaného rozhodování nezbytné k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít nebo plnit smlouvu, je povoleno zákonem a existují přiměřené záruky pro vaše práva a svobody, nebo je založeno na vašem výslovném souhlasu. .

Nároky

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování vašich osobních údajů. V Rumunsku jsou kontaktní údaje dozorového úřadu pro ochranu údajů následující:

Národní dozorový úřad pro zpracování osobních údajů
Blvd. Generál Gheorghe Magheru, ne. 28-30, Sektor 1, Bukurešť, Rumunsko
Telefon: +40318059211 nebo +40318059212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Aniž by bylo dotčeno vaše právo kdykoli se obrátit na dozorový úřad, kontaktujte nás prosím předem a slibujeme, že vynaložíme veškeré úsilí k vyřešení jakéhokoli problému smírnou cestou.

Připomínáme, že můžete kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Natural Lashes odesláním žádosti kterýmkoli z následujících způsobů: